2017 m. rugsëjo 8 dienŕ organizuojamos dvi konferencijos: renginys, skirtas đirdies transplantacijř 30-mečiui Lietuvoje paminëti, ir 2-oji Tarptautinë konferencija „Progress of ECMO in Lithuania“.

 

Abiejř renginiř vieta - Vilniaus Rotuđë (Didţioji g. 31).

 

Programa ir daugiau informacijos – ĐIOJE NUORODOJE.

 

——————————————————————————————————————————

 

2017-01-13 ávykusios konferencijos praneđimai

 

Praneđame, kad skiltyje NARIAMS jau galite rasti praneđimus iđ 2017 m. sausio 13 d. Kaune ávykusios konferencijos „Vaikř intensyvi terapija điandien: aktualijos, iđđűkiai ir sprendimai“.

 

——————————————————————————————————————————

 

Apmokëjimo uţ narystć tvarka (atnaujinta 2017 m. sausá)

 

Gerbiami draugijos nariai,

 

informuojame apie pasikeitusiŕ LVRITGD narystës apmokëjimo tvarkŕ. 2014 m. gruodţio 19 d. Vilniuje ávykusiame LVRITGD ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo patvirtinta tokia tvarka:

•            LVRITGD nario metinio mokesčio dydis — 5 eurai.

•            LVRITGD stojamasis mokestis — 5 eurai.

•            Narys bus iđbraukiamas iđ LVRITGD, jei nemokës mokesčio 3 ir daugiau metř.

 

Nario mokestá nuo điol galima apmokëti internetu, pinigus pervedant á LVRITGD sŕskaitŕ. Mokëjimo paskirtyje reikia nurodyti, uţ kuriuos metu yra mokama.

 

Pasitikrinti, uţ kuriuos metus Jums reikia sumokëti, galite rasti skiltyje NARIAMS, byloje „Draugijos_nariai_201701.pdf“ (NUORODA á dokumentŕ).

 

Rekvizitai apmokëjimui:

Lietuvos Vaikř Reanimacijos ir Intensyvios Terapijos Gydytojř Draugija

Ámonës kodas: 191955626

Banko sŕskaita: LT 557044060001347020

Bankas: SEB Bank AB

Banko kodas: 70440

 

Susirinkimo protokolŕ rasite skiltyje NARIAMS (NUORODA á dokumentŕ)

 

Visais klausimais, susijusiais su LVRITGD veikla, kreipkitës info@vritdraugija.lt

 

——————————————————————————————————————————

Kviečiame susipaţinti su naujomis Lietuvos vaikř reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojř draugijos parengtomis rekomendacijomis:

 

· DKA rekomendacijos 2014

· Pradinio galvos smegenř traumos gydymo rekomendacijos

· Sepsiniu đoku sergančio vaiko gydymo veiksmř seka

· Pagalba uţsikimđus tracheostominiam vamzdeliui 

· Vaiko gaivinimas ligoninëje. Rekomendacijos 

 

 

Rekomendacijas galite rasti skiltyje NARIAMS.

 

——————————————————————————————————————————

Patvirtintŕ vaikř intensyviosios terapijos gydytojo medicinos normŕ rasite ČIA.

 

Patvirtintŕ anesteziologo-reanimatologo medicinos normŕ rasite ČIA.