Konferencija „Politrauma – iððûkis komandai“

 

Kauno kraðto ortopedø traumatologø mokslinë draugija, Sànariø endoprotezuotojø asociacija, Anesteziologø klubas ir Lietuvos skubiosios medicinos draugija organizuoja mokslinæ praktinæ konferencijà „Politrauma – iððûkis komandai“.

 

Konferencijos data: 2019 m. balandþio 12 d.

Konferencijos vieta: LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, Eiveniø g. 4, Kaunas

 

​Konferencija skirta anesteziologams reanimatologams, chirurgams, fizinës medicinos ir reabilitacijos gydytojams, radiologams, skubiosios pagalbos gydytojams, ortopedams traumatologams, vaikø ligø gydytojams, vidaus ligø ir ðeimos gydytojams, greitosios medicinos pagalbos paramedikams, medicinos rezidentams bei studentams.

 

Daugiau informacijos: ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

Kovo 28 d. Kaune — konferencija „Vaikø intensyviosios terapijos aktualijos“

 

Lietuvos vaikø reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojø draugija organizuoja konferencijà „Vaikø intensyviosios terapijos aktualijos“, kuri vyks 2019 m. kovo 28 d. LSMU Vaikø ligø klinikos auditorijoje IV-ame aukðte, Eiveniø g. 2 Kaune.

 

Kartu organizuojamas ir visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LVRITGD nariø susirinkimas.

 

Konferencija skirta visø specialybiø gydytojams ir slaugytojoms. Bus iðduodami 6 val. trukmës universitetinio kvalifikacijos tobulinimosi sertifikatai.

 

Programa ir daugiau informacijos: ÈIA.

 

——————————————————————————————————————————

 

Apmokëjimo uþ narystæ tvarka (atnaujinta 2017 m. sausá)

 

Gerbiami draugijos nariai,

 

informuojame apie pasikeitusià LVRITGD narystës apmokëjimo tvarkà. 2014 m. gruodþio 19 d. Vilniuje ávykusiame LVRITGD ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo patvirtinta tokia tvarka:

•            LVRITGD nario metinio mokesèio dydis — 5 eurai.

•            LVRITGD stojamasis mokestis — 5 eurai.

•            Narys bus iðbraukiamas ið LVRITGD, jei nemokës mokesèio 3 ir daugiau metø.

 

Nario mokestá nuo ðiol galima apmokëti internetu, pinigus pervedant á LVRITGD sàskaità. Mokëjimo paskirtyje reikia nurodyti, uþ kuriuos metu yra mokama.

 

Pasitikrinti, uþ kuriuos metus Jums reikia sumokëti, galite rasti skiltyje NARIAMS, byloje „Draugijos_nariai_201701.pdf“ (NUORODA á dokumentà).

 

Rekvizitai apmokëjimui:

Lietuvos Vaikø Reanimacijos ir Intensyvios Terapijos Gydytojø Draugija

Ámonës kodas: 191955626

Banko sàskaita: LT 557044060001347020

Bankas: SEB Bank AB

Banko kodas: 70440

 

Susirinkimo protokolà rasite skiltyje NARIAMS (NUORODA á dokumentà)

 

Visais klausimais, susijusiais su LVRITGD veikla, kreipkitës info@vritdraugija.lt

 

——————————————————————————————————————————

Kvieèiame susipaþinti su naujomis Lietuvos vaikø reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojø draugijos parengtomis rekomendacijomis:

 

· DKA rekomendacijos 2014

· Pradinio galvos smegenø traumos gydymo rekomendacijos

· Sepsiniu ðoku serganèio vaiko gydymo veiksmø seka

· Pagalba uþsikimðus tracheostominiam vamzdeliui 

· Vaiko gaivinimas ligoninëje. Rekomendacijos 

 

 

Rekomendacijas galite rasti skiltyje NARIAMS.

 

——————————————————————————————————————————

Patvirtintà vaikø intensyviosios terapijos gydytojo medicinos normà rasite ÈIA.

 

Patvirtintà anesteziologo-reanimatologo medicinos normà rasite ÈIA.